1.تأمین نیروهای ساده مورد نیاز مشتریان و کارفرمایان در سطح وسیع

2.پوشش دادن بخشی از نیروهای ستاد سازمان تأمین اجتماعی و بخشی از مجموعه های تحت پوشش سازمان

3.تأمین نیروهای تخصصی مورد نیاز مشتریان و کارفرمایان در سطح وسیع

4.پوشش دادن بخشی از نیروهای ستادی سازمان تأمین اجتماعی و بخشی از مجموعه های تحت پوشش سازمان