1ارتقای سطح دانش علمی کارآفرینان

 

   2مشاوره کارآفرینی و راه اندازی کسب و کارهای جدید

 

   3تدوین برنامه های استراتژیک و شناسایی فرصت ها و تهدیدها و ارائه خروجی آن به کارآفرینان

 

   4طراحی و تدوین بسته های آموزشی کارآفرینی بر اساس استانداردهای روز دنیا