ماموریت ، چشم انداز و ارزش های

شرکت کار و تامین 

 

بیانیه ماموریت :

تامین نیروی ساده و تخصصی ، انجام فعالیتهای طراحی سیستم   و خدمات مدیریتی و فعالیت های مشاوره شغلی و کاریابی اصلی ترین ماموریت شرکت کار و تامین  می باشد ، بنحوی که بتواند در این حوزه یک الگوی موفق از فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی پایدار را در سطح سازمان تامین اجتماعی ارائه داده و   منافع و دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی در راستای اهداف و برنامه های سازمان تامین اجتماعی و شرکت های وابسته و همچنین کلیه ذینفعان  صرف گردد .  نيروي انساني آگاه، مجرب، دانش مدار، معتقد و متعهد به آرمانهاي والاي تامين اجتماعي از مهمترين سرمايه هاي شرکت کار و تامین  محسوب مي‌شود. از اين رو مديريت و توسعه كيفي نیروی انساني، و ارتقا ء فرهنگ و رفتارسازماني به عنوان پايه‌اي ترين اصول حرکت در دستيابي به اين آرمانها بوده و در اين فرآيند شرکت همواره بر نيروي انساني خود تاکید دارد. احترام و پاسخگويي به ذینفعان و گسترش تعاملات با ذینفعان در جهت آگاهي رساني و شناخت از حقوق و تکاليف متقابل از مهمترين رويکردهاي شرکت کار و تامین  مي باشد.

چشم انداز :

برترین شرکت در بازار داخل در حوزه ارائه خدمات مختلف رقابتی   ،  مبتنی بر فن آوری های نوین و خلاقانه  ،  با رویکرد خدمات با کیفیت و متفاوت  ،  همسو با چشم انداز سازمان ، جهت دستیابی به سازمانی دانش مدار  ،  کار آمد ، پایدار و پاسخگو

 

ارزش ها :

ارزش محوری  :  

ما براین باوریم که بیش از هر چیز در برابر شرکای تجاری خود که همانا مشتریان و کارفرمایان خدمات ما می با شند ، مسئولیم .

ارزش های بنیادین  : 

1  -   ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان و کارفرمایان از طریق ارائه بهترین خدمات  تخصصی و عمومی

2  -    شفافیت  ،   صمیمیت و رازداری در برابر ذینفعان

3 -   انعطاف پذیری و پاسخگویی در برابر تغییر نیازهای مشتریان و کارفرمایان

4 -   کسب رضایت مشتریان و کارفرمایان و دستیابی به مشتریان وفادار

5  -   یادگیری مستمر ،  مشارکت و تکیه بر خرد جمعی

باور ها :

الف) مشتری : ما بر اين باوریم که مشتريان و کارفرمایان عامل اصلی خلق  ارزش اند. بنابراین، نیازهای آنان را به گونه ای بر آورده خواهیم نمود که در شاخص هایی چون رضایت مندی، وفاداری و ارتباط با مشتری به مزیت رقابتی دست یابیم.

ب) کارکنان : ما بر این باوریم که کارکنان، سرمایه های اصلی شرکت بوده و توسعه و توانمندسازی آنان را مایه موفقیتهای فردی و سازمانی می دانیم. از این رو، مقدمات و بسترهای لازم از جمله محیطی انگیزشی، مشارکت پذیر و دانایی محور را برای آنان فراهم کرده ایم .  

ج) سهامداران  :  ما خود را متعهد به تامین منافع پایدار سهامداران در کنار کسب دستاوردهای کوتاه مدت ایشان می دانیم.

د) جامعه : ما به ارتقای مستمر مقبولیت اجتماعی شرکت خود پایبند هستیم و این امر را از طریق رعایت اصول اخلاق حرفه ای دنبال خواهیم نمود.

ه) دانش و فن آوری های نوین  :  ما به منظور رفع نيازهاي مشتريان از دانش و فن آوري هاي نوين استفاده مي كنيم.