1-مشاوره اعتبار سنجی بیمارستانی بر اساس سنجه های ملی سال 1396

2-مشاوره مدیریت مجموعه های تحت پوشش

3-مشاوره ، مدیریت و کار آفرینی به خارج از سازمان

4-استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در شرکت

5-تدوین سند تحول،برنامه ریزی استراتژیک،بودجه ریزی عملیاتی

6-کاریابی و مشاوره شغلی